Kort nieuws

Er waren afgelopen week nogal wat opmerkelijke nieuwsfeiten. Een kort overzicht:

  • Kodak vervolgde Sun omwille van een Amerikaans softwarepatent en eiste 1.06 miljard $. Het octrooi in kestie: een computerprogramma dat een ander programma helpt. Beide partijen kwamen uiteindelijk tot een (geheimgehouden) minnelijke schikking en Sun kwam er van af met het betalen van 92 miljoen $, naast vermoedelijk een kruislicentie. De commentaren zijn niet mals en verwijzen vaak naar de Europese situatie.
  • Het Europees Parlement (meer bepaald de commissie juridische zaken) duidde Michel Rocard aan als rapporteur voor de softwarepatent-richtlijn. Een goede zaak: niet langer Arlene McCarthy, maar een notoir tegenstander van octrooien op software wordt verantwoordelijk.

Actieve inbreng in Lissabon-onderhandelingen voor actievoerders

Amsterdam -- Een veertigtal demonstranten tegen softwarepatenten slaagden er vandaag in om in extremis nog een discussiepunt toe te voegen aan de Europese conferentie over de kenniseconomie die georganiseerd wordt door het Nederlandse EU-voorzitterschap. Het gevaar van softwarepatenten voor de economie wordt een hot issue op de bijeenkomst.

Demonstratie VOOR innovatie ZONDER softwarepatenten in Amsterdam

Actievoerders zullen woensdag 29 september vanaf 13:30 op de Dam in Amsterdam rapporten uitdelen van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, waaruit blijkt dat softwarepatenten een bedreiging vormen voor de Europese kenniseconomie. Dit naar aanleidig van een bijeenkomst van EU-beleidsvoerders over de Lissabonstrategie in hotel Krasnapolsky. Minister Brinkhorst, notoir voorstander van softwarepatenten en vertegenwoordiger van het Nederlandse EU-voorzitterschap, zal er hetzelfde rapport voorstellen.

Rapport EZ: softwarepatenten hinderen Lissabonstrategie

In een net gepubliceerd rapport dat het bureau PriceWaterHouseCoopers opstelde in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken staat het zwart op wit. Softwarepatenten verhinderen een innovatief klimaat, en het milde besschermingsregime tot nu toe heeft juist geleid tot een zeer competitieve en innovatieve softwarebranche. Het rapport, dat aanbevelingen doet om de doelstellingen van de Lissabonstrategie te halen, gaat volledig in tegen het huidige standpunt van de Nederlandse regering. Die weigert namelijk haar steun aan softwarepatenten terug in te trekken.

Goed nieuws van de Raad

Vandaag werd bekend gemaakt dat het raadsvoorstel over softwarepatenten dan toch niet in september goedgekeurd zal worden. Waarschijnlijk wordt het november of begin december. Officieel heet het dat er nog nood is aan juridische en taalkundige controle van de vertalingen. Sommigen twijfelen daar echter aan: de steeds aangroeiende stroom van kritiek zou aan de basis van de vertraging liggen. Wat er ook van zij, dit betekent een extra kans om de verantwoordelijke politici aan te schrijven!

Schrijven tegen softwarepatenten

Het ziet er naar uit dat op een van de volgende Raadsformaties een tekst (gemeenschappelijk standpunt) zal goedgekeurd worden die de deuren wijd open zet voor softwarepatenten. Dat is nog niet het einde van het verhaal, daarna moet het Europees Parlement zich opnieuw over de zaak uitspreken.

Maar het betekent wel dat het hoog tijd is om de verantwoordelijke politici wakker te schudden. Daarom roepen we iedereen op om een kaartje of brief te sturen. Eerdere soortgelijke acties waren erg succesvol, we hopen uiteraard op een herhaling daarvan!

EZ Nederland beantwoordt nieuwe kamervragen

In een antwoord op de eerder gestelde kamervragen geven minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip aan dat ze de motie Van Dam zo interpreteren dat het toevoegen van een noot aan de notulen van de Raad zou voldoen. Daarin zou dan staan dat het Nederlandse parlement zijn bedenkingen heeft bij de tekst. Maar hun voor-stem veranderen, daar denken ze niet aan.

Het is duidelijk dat ze daarmee niet voldoen aan de echte inhoud van de motie. Daarom organiseren we een postkaartactie, dit maal gericht aan premier Balkenende, in de hoop dat hij nog op tijd gealarmeerd wordt om zijn kabinet aan te spreken op de gang van zaken.

Nieuwe kamervragen in Nederland

Martijn van Dam en Arda Gerkens hebben onlangs een reeks nieuwe kamervragen voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken. Het is duidelijk dat ze niet tevreden zijn over de manier waarop de motie is "uitgevoerd".

Overigens wordt in de wandelgangen verteld dat minister Brinkhorst onlangs in de commissie industrie van het Europees Parlement kritische vragen gekregen heeft over zijn houding in verband met softwarepatenten. Naar verluidt was hij zichtbaar geërgerd en gaf hij een ontwijkend antwoord.

Economische Zaken NL "voert motie uit"

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken laat in een interview met de Financial Times Deutschland hoe ze de eerdere motie in de praktijk gaat omzetten. Ondanks de eerdere belofte van staatssecretaris Van Gennip om een brief te schrijven naar haar collega's zal er alleen een noot toegevoegd worden in het verslag van de Raad van Ministers. Dit wordt nog eens bevestigd uit het antwoord van EZ op recent gestelde kamervragen. Ook Planet Multimedia verhaalt hierover.

Ontwikkelaar vertelt over patentstrategie

Een programmeur uit een groot softwarehuis vertelt aan de Australische Sydney Morning Herald over hoe er in de praktijk omgegaan wordt met softwarepatenten bij zijn werkgever. Het is een zeer interessant relaas, waaruit eens te meer blijkt dat octrooien op software niks met innovatie te maken hebben.

Syndicate content