Verslag plenair kamerdebat NL

De Tweede Kamer debatteerde vandaag verder in het Verlengd Algemeen Overleg over softwarepatenten. Daarin werd met een ruime kamermeerderheid besloten dat Nederland zijn stem voor softwarepatenten in de Raad in moet trekken. Dat is te lezen in de goedgekeurde motie. De motie om expliciet tegen de Raadstekst te stemmen haalde het niet. Het debat is uiteraard opnieuw beschikbaar als audiobestand (MP3 en Ogg Vorbis), en daarnaast hebben we ook voor een samenvatting gezorgd. Ook de stemming zelf is te beluisteren (MP3 en Ogg Vorbis).

Verslag debat

Met dank aan Jeroen Deckers voor de transcriptie

Gerkens:

 • Beantwoording door minister onbevredigend.
 • De voorstem kan juridisch gezien omgezet worden in een tegenstem.
 • Ligt misschien moeilijk, maar soms moeten we moeilijke dingen doen.
 • Motie tegen te stemmen.

Van Dam:

 • Inhoudelijk uitvoerig besproken in twee AO's
 • Kort procedureel:
  • Minister heeft de kamer onjuist ge├»nformeerd.
  • Daardoor was de kamer te laat om haar mening aan de minister mee te geven voor de Raad.
  • De minister heeft een verkeerd standpunt in de Raad ingenomen.
 • Motie steun te onthouden.
 • Sympathie motie Gerkens, maar geen meerderheid in de kamer.

Dittrich:

 • Bij de tweede lezing kunnen de dingen die misgegaan zijn toch teruggedraaid worden? Er is toch geen man overboord?

Van Dam:

 • EU Parlement kan als nog amendementen indienen. Maar ik denk dat er helderheid moet zijn over te positie van Nederland.

Dittrich:

 • Daarom is D66 ook mede-ondertekenaar van deze motie.

Gerkens:

 • Het is toch zo dat er een absolute meerderheid nodig is in het Europees Parlement?

Van Dam:

 • Wat ik begrepenen heb is dat er een meerderheid van de stemmen moet zijn en niet zoals hier weleens de meerderheid van de aanwezigen. Dus die absolute meerderheid. En er zit een nieuwe parlement, dus ik denk dat beter is om zo vroeg mogelijk nu een correctie aan te brengen in het standpunt van de Nederlandse regering.

Orgu:

 • Geldt de onthouding voor de tweede lezing?

Van Dam:

 • Er kan altijd een gewijzigd raadsvoorstel komen, maar de motie strekt niet zover dat er daarvoor altijd onthouden moeten worden. Deze motie gaat alleen over het onthouden van steun aan het huidige raadsvoorstel. En hopelijk ontstaat er een nieuw voorstel.

Orgu:

 • Dan zegt u toch hetzelfde als het kabinet?

Van Dam:

 • Volgens mij heeft het kabinet aangegeven het raadsvoorstel te steunen en gesteund.

Staatssecretaris Van Gennip:

 • We hebben uitgebreid over de inhoud en procedurele kant van de zaak gepraat.
 • De minister en staatssecretaris betreuren allebei de foutieve informatie. Goed uitgezocht en voor gezorgd dat het niet weer kan gebeuren.
 • Bij codecisie gebruikelijk dat de raad en parlement in eerste lezing allebei hun mening presenteren. Dat is niet ondemocratisch, maar de manier waarop codecisie werkt.
 • We zijn het eens dat er harmonisatie moet komen enerzijds en dat anderzijds mogelijke uitwassen moeten worden voorkomen.
 • Wij vinden dat het raadsvoorstel voldoende bescherming biedt.
 • Ik ben bereid de motie uit te voeren als een kamermeerderheid die ondersteunt.
 • De minister en ik zijn nog steeds van mening dat wat er nu ligt voldoende waarborg biedt.
 • Ik wil u op twee dingen wijzen als de motie aangenomen wordt:
  • We zijn komend halfjaar ook voorzitter. Als het dan aan de orde komt zal ik als voorzitter mij er voor inzetten om de dialoog tussen EP en Raad goed te voeren.
  • Als voorzitter zijn we gehouden aan het uitdragen van het gemeenschappelijk standpunt. Ook als we ergens tegen zijn.

Hessels:

 • Hoe gaat het in de praktijk? We hebben de regering als voorzitter, de regering als voorstander van het huidige voorstel en als uitvoerder van deze motie.

Staatssecretaris:

 • Als Nederlands regering dragen we ofwel de motie uit ofwel het standpunt dat de minister en ik tot nu toe verdedigd hebben.
 • Ook als de motie niet wordt aangenomen zal ik de dialoog met EP aangaan.
 • Ik zal er bovenop zitten dat we voor het volgende belangrijke punt een debat hebben.

Van Dam:

 • Voor de helderheid, het voorstel komt nog terug voor de formele bekrachtiging. Ik ga er van uit dat u zich dan ook onthoudt.

Staatssecretaris:

 • Het komt terug als hamerstuk en ik vind niet dat ik een stemming kan aanvragen en vervolgens ga onthouden, dat is een beetje vreemd.
 • Vendrik zei: "eenmaal gestemd is gestemd." Wat dat betreft ga ik geen stemming aanvragen.

Van Dam:

 • De motie zegt vanaf heden steun onthouden. Hoe u dat invult mag u zelf weten, maar het betkent dat u niet zwijgend akkoord gaat met de huidige voorstel.

Staatssecretaris:

 • U vraagt ons deze opvatting over te brengen aan andere lidstaten. Dat gaan we doen, maar dat is wat anders dan een stemming aanvragen en vervolgens onthouden, daarmee maak ik me belachelijk.

Dittrich:

 • Moet ik dat zien als een schriftelijke stemverklaring zonder dat er gestemd wordt? Hoe gaat u dat aanpakken?

Staatssecretaris:

 • Gewoon een brief aan mij collega's

Vendrik:

 • Ik dacht dat er al over gestemd was, maar nu blijkt dat er nog een formele bekrachtiging is. Ik zie geen enkel beletsel dat Nederland daar geen stemming over aanvraagt.
 • Ik vind dat u dat wel een beetje verplicht bent gezien de voorgeschiedenis. En dat u vindt dat u zich daarmee belachelijk maakt, daar heb ik heb even geen boodschap aan.
 • De motie is helder: als er een procedure is van formele bekrachtiging dan onthoudt u zich ook dan van stemming.

Hessels:

 • Hoe ziet de staatssecretaris een mogelijkheid om door middel van formele stemverklaring, een kort briefje ofzo, te verklaren dat Nederland wenst te onthouden van stemming.

Vendrik:

 • Ik sprak over onthouding.

Staatssecretaris:

 • Ik ontraad de motie als ik een stemming aan moet vragen over een hamerstuk en me dan vervolgens moet onthouden. Maar als ik het via een formele brief mag doen, dan laat ik het oordeel aan de kamer.

Vam Dam:

 • Zal ik dan helderheid bieden?
 • De motie vraagt u alleen maar om als de formele bekrachting plaatsvindt dat u aan de andere lidstaten laat weten dat u geen steun geeft aan het raadsvoorstel. Ik vraag niet om een stemming aan te vragen.

Staatssecretaris:

 • Is geen steun geven wat anders dan onthouden?

Van Dam:

 • Ik bedoel onthouden.

Staatssecretaris:

 • Dat is de interpretatie die de Heer Dittrich er aan gaf. Dat oordeel kan ik aan de kamer laten. De interpretatie van de heer Vendrik moet ik ontraden.

Gerkens:

 • Mijn verzoek is dat de staatssecretaris het niet alleen op dat moment laat weten, maar dat zij het zo vroeg mogelijk aan haar collega's laat weten wat het standpunt van deze kamer is.

Staatssecretaris:

 • Dat heb ik net gezegd, maar ik moet nog even kijken hoe ik dat doe. Daar moet natuurlijk een briefje voor verzonden worden.

[Er werd wat in de kamer geroepen]

 • Een brief? Korte brieven zijn beter dan lange brieven kan ik u als lezer van veel van dat soort brieven zeggen.

Voorzitter:

 • We stemmen aan het eind van de vergadering over de moties.

Motie voor onthouding (Martijn van Dam, PvdA): aanvaard

partijen die voor stemden: CDA, D66, CU, SGP, SP, fractie Lazrak, PvdA, GroenLinks, LPF

De Kamer bijeen,

gehoord de discussie,

constaterende, dat in de Raad voor Concurrentievermogen van 17 en 18 mei 2004 een politiek akkoord is bereikt over een voorstel om te komen tot een richtlijn ten aanzien van de patentering van software,

constaterende, dat de minister van Economische Zaken namens Nederland zijn steun heeft betuigd aan dit voorstel,

constaterende, dat het voorstel op essentiële punten afwijkt van de eerder door het Europees Parlement geaccepteerde tekst,

overwegende, dat de minister van Economische Zaken de Kamer zeer kort voor de Raadsbijeenkomst onjuist heeft geïnformeerd over de aard van het geagendeerde voorstel, waardoor de Kamer haar controlerende taak niet naar behoren heeft kunnen vervullen,

overwegende, dat een richtlijn voor patentering van software moet leiden tot harmonisatie van regelgeving binnen de EU opdat uitwassen met betrekking tot softwarepatentering kunnen worden tegengegaan,

spreekt als haar mening uit dat het politiek akkoord dat is bereikt in de Raad voor Concurrentievermogen van 17 en 18 mei 2004 onvoldoende waarborgen biedt om uitwassen met betrekking tot softwarepatentering tegen te gaan,

verzoekt de regering deze opvatting van de Kamer over te brengen aan de andere lidstaten,

verzoekt de regering bij de verdere behandeling van het Raadsvoorstel vanuit deze opvatting op te treden en met ingang van heden haar steun aan het huidige Raadsvoorstel te onthouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam / Vendrik / Kraneveldt

Motie voor tegenstem (Arda Gerkens, SP): verworpen

partijen die voor stemden: SP, PvdA, GroenLinks, fractie Lazrak, LPF

De Kamer

Gehoord de beraadslaging

Overwegende dat de minister de kamer onjuist geinformeerd heeft inzake de bespreking van softwarepatenten in de Raad voor Concurrentievermogen;

Overwegende dat daardoor de Kamer geen standpunt heeft kunnen geven aan de minister;

Overwegende dat als dat wel gebeurd was de Kamer de minister had verzocht tegen de verandering van het voorstel van het Europees Parlement te stemmen;

Overwegende dat door deze gang van zaken de minister een standpunt heeft ingenomen welke haaks staat op de wens van de kamer;

Verzoek de regering haar steun voor de besluitvorming in de Raad voor Concurrentievermogen op 17 mei in te trekken en om te zetten in een tegen stem

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens