Nieuwe kamervragen in Nederland

Martijn van Dam en Arda Gerkens hebben onlangs een reeks nieuwe kamervragen voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken. Het is duidelijk dat ze niet tevreden zijn over de manier waarop de motie is "uitgevoerd".

Overigens wordt in de wandelgangen verteld dat minister Brinkhorst onlangs in de commissie industrie van het Europees Parlement kritische vragen gekregen heeft over zijn houding in verband met softwarepatenten. Naar verluidt was hij zichtbaar geërgerd en gaf hij een ontwijkend antwoord.

De nieuwe kamervragen zijn de volgende:

  1. Herinnert u zich uw antwoorden op de vragen van het lid Gerkens, d.d. 2 augustus 2004?

  2. Herinnert u zich de motie Van Dam waarin de regering wordt gevraagd vanaf heden op te treden vanuit het door de Kamer geformuleerde standpunt dat het huidige raadsvoorstel niet langer meer wordt ondersteund en herinnert u zich uw toezegging deze motie te zullen uitvoeren?

  3. Herinnert u zich het debat d.d. 1 juli 2004 en in het bijzonder de laatste vraag van het lid Gerkens en uw antwoord daarop?

  4. Deelt u ook de mening dat de beantwoording van de vragen van het lid Gerkens niet overeenstemt met uw toezegging om middels een «briefje» zo vroeg mogelijk de overige lidstaten te informeren over het gewijzigde Nederlandse standpunt? Bent u ook van mening dat «zo vroeg mogelijk» niet hetzelfde is als «bij de formele aanname van de tekst van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad»? Zo neen, waarom niet?

  5. Kan de bekrachtiging van de stemming plaatsvinden onder een andere minister? Zo ja, hoe zorgt u ervoor dat het juiste standpunt door de betreffende minister kenbaar wordt gemaakt? Zo neen, waarom niet?

  6. Herinnert u zich uw toezegging de andere lidstaten te zullen informeren dat «Nederland nog zorgen heeft over onder andere de duidelijkheid van de grenzen van de conceptrichtlijn» en dat dat verder strekt dan het informeren van de andere lidstaten over het standpunt van de Kamer? Zo neen, waarom niet?

  7. Bent u bereid uw toezeggingen uit te voeren en zo spoedig mogelijk de overige lidstaten te informeren dat Nederland het huidige Raadsvoorstel niet langer ondersteunt? Zo neen, waarom niet?