Standpunt Test Aankoop i.v.m. softwarepatenten

Bron: Budget en Recht (171), november/december 2003, p. 7-8

Voorlopig geen octrooirechten voor software

Op 24/9/2003 heeft het Europees Parlement in ruime mate wijzigingen aangebracht aan het voorstel tot richtlijn van de Europese Commissie betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen (dus de mogelijkheid om octrooien toe te kennen aan software), terwijl die al via auteursrechten zijn beschermd. Het is dus alsof men octrooien zou toekennen aan wiskundige stellingen en iedereen die er gebruik van wenste te maken, zou verplichten om eerst toestemming te vragen en er royalty's op te laten betalen...

Als de oorspronkelijke tekst van de Europese Commissie erdoor was gekomen, zou dat hebben betekend dat:
  • de octrooien zouden worden geconcentreerd binnen een beperkt aantal bedrijven die actief zijn in de informaticasector, waardoor monopolistische toestanden zouden ontstaan en op termijn misbruik van dominante posities. De ervaring leert ons jammer genoeg dat wanneer een bedrijf (denken we maar aan Microsoft) een dominante positie bekleedt op de markt, de consument daar geregeld de dupe van is;
  • er alsmaar meer consumenten zouden worden vervolgd voor het gebruik van softwarecomponenten met een octrooi.
De tekst die het Europees Parlement uiteindelijk heeft aanvaard, beperkt de reikwijdte van de richtlijn aanzienlijk: er zullen alleen octrooien kunnen worden toegekendaan echte uitvindingen die een technische bijdrage leveren tot de stand van de techniek en die geschikt zijn voor industriële toepassing. Pure software zoals een algoritme kan daarentegen niet met een octrooi worden beschermd. Test-Aankoop en het BEUC (Europees Bureau van de Consumentenverenigingen) waren ook tegen het voorstel van richtlijn en schaarden zich achter de groep van de Groenen in het Europees Parlement die opkwamen voor vrije software. Het voorstel tot richtlijn moet nu nog worden goedgekeurd door de Raad van Ministers van de Europese Unie.


Dit artikel is gereproduceerd met toestemming van de auteur en uitgever.