Standpunt Belgische regering - 21/11/03

Communiqué de presse du Conseil des Ministres

Sur proposition de Mme Fientje Moerman, Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le Conseil des Ministres a pris acte de la position du Gouvernement belge quant à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur.

Le Gouvernement belge confirme sa position selon laquelle la proposition de directive doit permettre de protéger par un brevet les inventions mises en oeuvre par ordinateur. Il demande que l'on tienne compte des amendements du Parlement européen, s'agissant de la précision des notions d' "environnement technique" et de "domaine technique", notamment dans le sens où les logiciels concernant directement ou indirectement l'échange, le stockage et la gestion de données ne peuvent être brevetés.

Le Gouvernement demande aussi expressément que le Parlement européen continue à débattre de la proposition de directive et que les amendements du Parlement européen soient examinés de manière approfondie et reconsidérés.

Citaat website Fientje Moerman

Op voorstel van Fientje Moerman, bevestigde de Belgische Regering haar standpunt dat een voorstel van richtlijn moet toelaten om octrooibescherming te verlenen aan in computers geïmplementeerde uitvindingen maar vraagt uitdrukkelijk dat met de amendementen van het Europees Parlement rekening wordt gehouden over de definities "technische omgeving" en "technisch gebied", zodat octrooieerbaarheid onmogelijk is voor software die rechtstreeks of onrechtstreeks de automatische uitwisseling, opslag en beheer van gegevens betreft.