Brinkhorst onder vuur in spoeddebat over softwarepatenten

Minister Brinkhorst (EZ) zal zich komende donderdag, 3 juni, in de Tweede Kamer moeten verantwoorden voor zijn stemgedrag in de Europese Raad van Ministers. Daar keurde hij -ondanks enorme kritiek van het MKB- een tekst goed die het mogelijk maakt om software te patenteren. Het openbare debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal (Tweede Kamer, Den Haag) tussen 16:30 en 18:00.

Ook vanuit de juridische wereld is heel wat kritiek te horen op de tekst die de Minister goedkeurde. Mr. ir. Reinier Bakels, deskundige bij het Centrum voor Intellectuele Eigendomsrecht (Universiteit Utrecht), beschrijft 9 "mythes over softwareoctrooien", en uit daarmee felle kritiek op het voorstel van de Raad:

http://www.ffii.be/mythes

Dat Brinkhorst het niet makkelijk zal krijgen blijkt uit het feit dat alle politieke partijen (ook D66) zich eensgezind uitspreken tegen de tekst van de Raad. Ze geven de voorkeur aan het voorstel van het Europees Parlement, dat veel gematigder was.

Elly Plooij - van Gorsel, EP-lid VVD:

Mevrouw Elly Plooij-van Gorsel is als rapporteur voor de commissie Industrie nauw betrokken geweest bij de behandeling van dit onderwerp in het Europees Parlement in 2003. En tot onze spijt hebben wij ook vernomen dat de Raad een akkoord heeft bereikt dat volledig aansluit bij het oorspronkelijke Commissievoorstel en waarin de door het Europees Parlement aangebrachte wijzigingen nagenoeg allemaal weer zijn geschrapt.
Martijn van Dam, lid van de 2de kamer voor de PvdA:
De Raad van Ministers gaat met het besluit niet alleen in tegen de wil van het Europees Parlement, maar ook tegen ruim driehonderdduizend Europese burgers, waaronder ruim elfduizend Nederlanders, die zich via petities en e-mail acties fel tegenstander hebben verklaard van deze richtlijn. Brinkhorst heeft zich gisteravond dus van zijn meest ondemocratische kant laten zien. Voor de PvdA is deze gang van zaken nogmaals het bewijs dat de besluitvorming in Europa veel democratischer moet worden.
Bert Doorn, EP-lid CDA:
Het is een schandelijke zaak dat deze [amendementen van het EP] door de raad van ministers zonder meer aan de kant geschoven zijn. En als de raad van ministers zo door blijft gaan zullen ze in de tweede lezing in het parlement zeker op de koffie komen.
Johanna Boogerd - Quaak, EP-lid D66:
Ik heb de indruk dat het Ierse voorzitterschap gezwicht is voor de belangen van Amerikaanse bedrijven. Met name de grote Amerikaanse bedrijven zullen profiteren van patenten op software, voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf in Europa is dit een zeer slechte deal. Bovendien is deze werkwijze een grove bruuskering van het Parlement.
Paul van Buitenen, lijsttrekker Europa Transparant:
Patenteren van software zou vooral zeer nadelig kunnen uitpakken voor met name Europese producenten en wetenschappers, maar juist gunstig zijn voor multinationals van buiten Europa. De argumenten van de Europese Commissie lijken erg op de standpunten van dat vooral Amerikaanse - bedrijfsleven. Zij staan haaks op wat het Europees Parlement heeft uitgesproken. Europa Transparant roept minister Brinkhorst van Economische Zaken op om in de Raad van Ministers dwars te gaan liggen en de uitspraken van het Europees Parlement recht te doen.
Erik Meijer (EP-lid) en Arda Gerkens (Tweede-Kamerlid) voor de SP:
Tot verbazing van de SP schrijft de minister in een brief van 10 mei jl. aan de Tweede-Kamer dat hij die richtlijn steunt. Indien de richtlijn er komt, wordt de vrije ontwikkeling van software buitengewoon moeilijk gemaakt. Vorig jaar heeft het Europees Parlement deze ongewenste situatie met succes geamendeerd. Juist daarom is het onbegrijpelijk dat de Europese Raad die amendementen naast zich neerlegt.
Kathalijne Buitenweg, EP-lid GroenLinks:
Een meerderheid van het Europees Parlement wist de plannen dusdanig te wijzigen dat een softwareoctrooi (zo goed als) uitgesloten werd. De Raad heeft die verbeteringen nu naast zich neergelegd. Het voorstel van eurocommissaris Bolkestein is zeer nadelig voor met name de kleine en middengrote bedrijven. En die zijn juist het meest innovatief en de motor van werkgelegenheid. Zeer spijtig dat de Nederlandse regering - bij monde van Brinkhorst - hiermee heeft ingestemd.
ChristenUnie / SGP:
De Raad is in haar standpunt volledig voorbij te gaan aan de wijzigingen die het Europees Parlement in eerste lezing aangebracht heeft. Ook Nederland, onder leiding van minister Brinkhorst had helaas een belangrijke rol in de aanname van het huidige voorstel. De Eurofractie Christenunie/SGP had -samen met de meerderheid van het Europees Parlement- de inzet om de richtlijn dusdanig inhoudelijk te amenderen dat de octrooi mogelijkheden beperkt werden en het octrooi op software als zodanig niet mogelijk werd. De Eurofractie Christenunie/SGP betreurt dit besluit van de Raad en zal in ieder geval de amendementen uit eerste lezing in tweede lezing opnieuw steunen en blijft bij haar eerder ingenomen
standpunt.


==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
alam /at/ home.nl
tel. 06 5425 6426

Wiebe van der Worp
wiebe /at/ vrijschrift.org
tel. 06 28 195 808

Dieter Van Uytvanck:
dieter.vanuytvanck /at/ student.kun.nl
tel. 06 275 879 10

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.be, http://swpat.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure, FFII) is een non-profit
organisatie die bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen  gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden.  Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000 sympathisanten hebben  FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.